tiistai 26. tammikuuta 2016

järjestyssäänöt

Stadin ammattiopiston järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen soveltaminen
Järjestyssäännön tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys ja turvallisuus. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Työssäoppimisen aikana noudatetaan lisäksi työssäoppimispaikan sääntöjä.


Stadin ammattiopiston kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.
2. Käyttäytyminen
Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja toisia opiskelijoita, henkilökuntaa ja asiakkaita kunnioittaen.
3. Työaikojen noudattaminen
Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista. Työssäoppimisessa noudatetaan sovittua työaikaa.
4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö
Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen kiusaaminen ja väkivalta on kielletty. Mobiililaitteita käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena.
5. Turvallisuus
Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan tulee pukeutua ammattialan työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mukaisesti. Lävistys- ja muiden korujen käyttö on kielletty sellaisissa oppimistilanteissa, joissa ne vaarantavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

6. Omaisuuden käsittely
Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus.
 

6. Päihteet ja tupakointi
Oppilaitos on päihteetön ja savuton. Tupakkatuotteiden käyttö ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on kielletty. Päihteiden hallussapito, käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on kielletty. 

 7. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella Ajoneuvot pysäköidään vain niille varatuille paikoille.
 

8. Järjestyssääntörikkomukset
Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia kurinpidollisia toimia. Tällaisia ovat opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus, poisto opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, poisto oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta, opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi ja määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi.